Terapi

Terapiformer

Psykodynamisk terapi (PDT):

PDT kan ges som antingen korttids- eller långtidsterapi. Denna terapiform går i kort ut på att öka din medvetenhet om vem du är och hur du fungerar. Detta görs genom till exempel att utforska och bearbeta svåra livshändelser, identifiera återkommande tankemönster och pröva deras giltighet, undersöka relationer till viktiga personer och hur dina relationer sett ut över tid, hur dina symtom idag kan hänga samman med livssituationen nu eller tidigare i livet mm.  Ökad förståelse och insikt leder vidare till nya perspektiv och nya sätt att hantera svårigheter på.  Ökad kännedom om dig själv, dina behov, styrkor och svaga punkter ger dig en större förmåga att påverka och ta kontroll över ditt liv.


Interpersonell Psykoterapi (IPT):

IPT är en korttidsterapi med max 16 sessioner. I terapin fokuserar vi på dina nuvarande relationer för att få dessa att fungera mera tillfredställande för dig så att du därmed också mår bättre. Metoden har god evidens vid tex depression och bulimi.


Coachning:

Coaching handlar om att undersöka och ta fram dina resurser och möjligheter på ett stödjande, uppmuntrande och utvecklande sätt. Du lär dig med psykologens hjälp att känna dina tankar och känslor och därmed att finna och utnyttja dina styrkor som person.


Parterapi:

I en familj eller parrelation kan det efter hand uppstå olika typer av svårigheter som gör att det inte känns lika bra som tidigare eller som till och med kan göra att det känns som om separation är enda utvägen. Att då söka professionell hjälp kan vara ett sätt att komma till rätta med problemen och vända den nedåtgående spiralen.

Ofta är familjeterapi kortare än andra terapiformer. Det handlar mycket om att få handfasta råd om hur negativa tanke- och beteendemönster i familjen/parrelationen bryts.


Stödsamtal:

Dessa samtal används framför allt då du behöver hjälp i en situation som kan kännas svår att hantera på egen hand. Samtalen är av en mera direkt stöttande och direktiv karaktär för att du sedan själv ska kunna arbeta vidare med dina svårigheter.

Jag använder mig av kognitiva och/eller beteendeterapeutiska metoder då det finns behov av detta.


Ett eklektiskt arbetssätt, vad innebär det?

Mitt förhållningssätt är att finna den metod som passar dig som person bäst utifrån ditt fungerande och dina svårigheter. Ibland innebär det att jag som psykolog använder mig av mer än en metod/förhållningsätt. Detta är ett mycket vanligt sätt att arbeta på och betyder egentligen bara att terapin eller de stödjande samtalen anpassas efter dig och dina behov.

.